Εποπτεία

 

Για την απόκτηση του Διπλώματος - εκτός των Ενοτήτων 1 και 2 - απαιτείται συμμετοχή σε Ομάδα Σπουδής που εποπτεύει το Ελληνικό Κέντρο  Σοσιοκρατίας, στο πλαίσιο της οποίας γίνεται η πρακτική άσκηση, οι αναφορές, η τελική έκθεση και η συνέντευξη (Αναπτυξιακός Διάλογος). Δικαίωμα συμμετοχής σε Ομάδα Σπουδής έχει όποια/ος έχει ολοκληρώσει την Ενότητα 1.