Σχετικά με τη Σοσιοκρατία

Σοσιοκρατία (ή Κοινωνιοκρατία) σημαίνει: "Αποφασίζουμε μαζί"

 

Η επιτυχία κάθε εγχειρήματος ή project βρίσκεται στα χέρια όλων των συμμετεχόντων. Όσο καλύτερα συνεργάζονται μεταξύ τους, τόσο πιο αποδοτικά δηλ. επιτυχημένα, θα είναι τα αποτελέσματα. Τα Σοσιοκρατικά μοντέλα υποστηρίζουν τις αποφάσεις που παίρνονται συλλογικά, ώστε να πραγματοποιηθεί ο κοινός στόχος – και γι’ αυτό το λόγο η Σοσιοκρατία είναι το οργανωτικό μοντέλο του μέλλοντος.

 (Barbara Strauch)


Ο άνθρωπος είναι ένα ον που δημιουργεί σχέσεις και προσανατολίζεται όχι τόσο στον ανταγωνισμό όσο στη συνεργασία. Η "Σοσιοκρατία (ΣKM)" προσφέρει για κάθε συνεύρεση ανθρώπων –οικογένεια,  εταιρίες, συνεταιρισμούς ή οργανώσεις– ένα βοηθητικό χώρο, όπου οι ατομικοί και συλλογικοί στόχοι συντονίζονται και αντιμετωπίζονται ισότιμα, ώστε να είναι αποτελεσματικοί. Η ΣKM είναι ένα δυναμικό μοντέλο οργάνωσης για να μπορέσουμε να πάρουμε από κοινού αποδοτικές αποφάσεις και να επιτύχουμε τον επιδιωκόμενο στόχο, εφαρμόζοντας τις συλλογικά ειλημμένες αποφάσεις.