Όραμα και στόχος

Το Ελληνικό Κέντρο Σοσιοκρατίας, μέλος του Ευρωπαϊκού  δικτύου Σοσιοκρατίας, οραματίζεται τη δημιουργία ενός κόσμου που συμπεριλαμβάνει ισότιμα κάθε φωνή που εντάσσεται στο πλαίσιο ενός οργανισμού ή ομάδας με σκοπό την επίτευξη συμμετοχικών δημοκρατικών κοινωνιών, με ελευθερία λόγου και αίσθημα ευθύνης στην από κοινού λήψη αποφάσεων.

 

Το Ελληνικό Κέντρο Σοσιοκρατίας (Ελ.Κε.Σο.) έχει ως βασικό σκοπό να προωθήσει τη Σοσιοκρατία (αλλιώς Κοινωνιοκρατία) και την 'Σοσιοκρατική Μέθοδο Κυκλικής Οργάνωσης (ΣΜΚΟ) στην Ελλάδα. 

 

Ειδικότερα, το Ελ.Κε.Σο. επιδιώκει να πετύχει τον σκοπό του μέσα από: 

την ενημέρωση,

την εκπαίδευση,

την εφαρμογή,

τη δικτύωση για τις συμμετοχικές δομές λήψης αποφάσεων