Επαγγελματική Εκπαίδευση

Ενότητα 1

Βασικά στοιχεία της Σοσιοκρατίας

Πώς να σχεδιάζετε αποδοτικές συναντήσεις

Εργαστήριο 2 ημερών, 16 ώρες

 

Ενότητα 2

Εργαζόμαστε μαζί σε μία σοσιοκρατική ομάδα

Εργαστήριο 3 ημερών, 24 ώρες

 

Ενότητα 3

Σοσιοκρατικές δομές για τη λήψη αποφάσεων

Από το άτομο στην κοινωνία

Εργαστήριο 3 ημερών, 24 ώρες

 

Ενότητα 4

Εφαρμογή της Σοσιοκρατίας σε Οργανισμούς. Εισαγωγή της εφαρμογής

Εργαστήριο 3 ημερών, 24 ώρες, στα αγγλικά

Με τη Barbara Strauch

 

Ενότητα 5

Εφαρμογή της Σοσιοκρατίας σε Οργανισμούς. Εκπαίδευση στην πιλοτική φάση

Εργαστήριο 3 ημερών, 24 ώρες, στα αγγλικά

Με τη Barbara Strauch

 

Ενότητα 6

Εφαρμογή της Σοσιοκρατίας σε Οργανισμούς. Αυτάρκης εφαρμογή

Εργαστήριο 3 ημερών, 24 ώρες, στα αγγλικά

Με τη Barbara Strauch

 

Ενότητα 7

Εφαρμογή της Σοσιοκρατίας σε Οργανισμούς. Νομική ασφάλεια

Εργαστήριο 3 ημερών, 24 ώρες, στα αγγλικά

Με τη Barbara Strauch 

Οκτώβριος 2022

 

Ενότητα 8

Εφαρμογή της Σοσιοκρατίας σε Οργανισμούς

Εργαστήριο 3 ημερών, 24 ώρες, στα αγγλικά

Με τη Barbara Strauch