Εκπαιδευτικά προγράμματα

Το Ελληνικό Κέντρο Σοσιοκρατίας προσφέρει την Ενότητα 1 & 2 (από το παρακάτω σχεδιάγραμμα), ενώ για τις υπόλοιπες ενότητες 3 έως 8 συνεργάζεται με το Κέντρο Σοσιοκρατίας της Αυστρίας. 

Αρμόδιος Κύκλος για όλα τα θέματα Εκπαίδευσης στη Σοσιοκρατία στην Ελλάδα είναι ο Εκπαιδευτικός Κύκλος του Ελ.Κε.Σο..