Σχετικά με τη Σοσιοκρατία

Σοσιοκρατία (ή Κοινωνιοκρατία) σημαίνει: "Αποφασίζουμε μαζί"

 

Η επιτυχία κάθε εγχειρήματος ή project βρίσκεται στα χέρια όλων των συμμετεχόντων/ουσών. Όσο καλύτερα συνεργάζονται μεταξύ τους, τόσο πιο αποδοτικά και επιτυχημένα, θα είναι τα αποτελέσματα. Τα Σοσιοκρατικά μοντέλα υποστηρίζουν τις αποφάσεις που παίρνονται συλλογικά, ώστε να πραγματοποιηθεί ο κοινός στόχος – και γι’ αυτό το λόγο η Σοσιοκρατία είναι το οργανωτικό μοντέλο του μέλλοντος.

(Barbara Strauch)

 

Ο άνθρωπος είναι ένα ον που δημιουργεί σχέσεις και προσανατολίζεται όχι τόσο στον ανταγωνισμό όσο στη συνεργασία. Η "Σοσιοκρατία (ΣKM)" προσφέρει για κάθε συνεύρεση ανθρώπων –οικογένεια,  εταιρίες, συνεταιρισμούς ή οργανώσεις– ένα βοηθητικό χώρο, όπου οι ατομικοί και συλλογικοί στόχοι συντονίζονται και αντιμετωπίζονται ισότιμα, ώστε να είναι αποτελεσματικοί. Η ΣKM είναι ένα δυναμικό μοντέλο οργάνωσης για να μπορέσουμε να πάρουμε από κοινού αποδοτικές αποφάσεις και να επιτύχουμε τον επιδιωκόμενο στόχο, εφαρμόζοντας αυτές τις συλλογικά ειλημμένες αποφάσεις.